Құпиялылық саясаты

Құпиялылық саясаты

Құпиялылық саясаты және дербес деректерді өңдеу

Осы Құпиялылық және дербес деректерді өңдеу саясаты «Akbarys» ЖШС сайтының дербес және өзге де деректерді өңдеу және пайдалану тәртібін реттейді.

Операторға дербес және өзге де деректерді сайт арқылы бере отырып, Пайдаланушы көрсетілген деректерді осы Құпиялылық саясатында баяндалған шарттармен пайдалануға өз келісімін беретінін растайды.

Егер Пайдаланушы осы Құпиялылық саясатының шарттарымен келіспесе, ол Сайтты пайдалануды тоқтатуға міндетті.

Осы Құпиялылық саясатының сөзсіз акцепті Пайдаланушының Сайтты пайдалана бастауы болып табылады.

1. ТЕРМИНДЕР

 1. 1.0. Сайт - Интернет желісінде https://www.akbarys.kz мекенжайында орналасқан сайт. Сайтқа және оның жеке элементтеріне (бағдарламалық жасақтаманы, дизайнды қоса алғанда) қатысты барлық айрықша құқықтар операторға толық көлемде тиесілі болады. Пайдаланушыға айрықша құқықтардың берілуі осы Құпиялылық саясатының мәні болып табылмайды.
 2. 1.1. Пайдаланушы - Сайтты пайдаланатын тұлға.
 3. 1.2. Заңнамасы - Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы.
 4. 1.3. Дербес деректер -Пайдаланушы тіркелген кезде немесе сайт функционалын пайдалану процесінде Пайдаланушының өз бетімен ұсынатын дербес деректері.
 5. 1.4. Деректер - Пайдаланушы туралы өзге де (Дербес деректер ұғымына кірмейтін) деректер.
 6. 1.5. Тіркелу - Пайдаланушының Сайтта орналасқан Тіркеу нысанын қажетті мәліметтерді көрсету және сканерленген құжаттарды жіберу арқылы толтыруы.
 7. 1.6. Тіркеу формасы - Пайдаланушы Сайтты толық көлемде пайдалану мүмкіндігі үшін толтыруға тиісті Сайтта орналасқан нысан.
 8. 1.7. Қызмет (тер) - келісім негізінде Оператордың ұсынатын қызметтері.

2. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУ МЕН ӨҢДЕУ

 1. 2.0. Оператор Қызметтерді көрсету және Пайдаланушымен өзара әрекеттесу үшін қажетті дербес деректерді ғана жинайды және сақтайды.
 2. 2.1. Дербес деректер келесі мақсаттарда пайдаланылуы мүмкін:
 3. 2.2. 1 Пайдаланушыға Қызметтер көрсету;
 4. 2.3. 2 Пайдаланушыны сәйкестендіру;
 5. 2.4. 3 Пайдаланушымен өзара әрекеттесу;
 6. 2.5. 4 жарнамалық материалдарды, ақпаратты және сұраныстарды Пайдаланушыға жіберу;
 7. 2.6. 5 статистикалық және өзге де зерттеулер жүргізу;
 8. 2.7. Оператор сонымен қатар келесі деректерді өңдейді:
 9. 2.8. 1 тегі, аты, әкесінің аты;
 10. 2.9. 2 электронды пошта мекенжайы;
 11. 2.10. 3 телефон нөмірі (оның ішінде ұялы телефон).
 12. 2.11. Пайдаланушыға Сайтта үшінші тұлғалардың (осы тұлғалардың мүдделерін білдіруге, осындай әрекеттерді жүзеге асыруға үшінші тұлғалардың құжаттамалық растамасы болған жағдайларды қоспағанда) дербес деректерін көрсетуге тыйым салынады.

3. ДЕРБЕС ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ТӘРТІБІ

 1. 3.0. Оператор Дербес деректерді Қазақстан Республикасының «Дербес деректер туралы» Заңына және Оператордың ішкі құжаттарына сәйкес пайдалануға міндеттенеді.
 2. 3.1. Жалпыға қолжетімді деректер болып саналатын жағдайларды қоспағанда, Пайдаланушының Дербес деректері және өзге де деректері құпияда ұсталуы тиіс.
 3. 3.2. Оператор Дербес деректердің архивтік көшірмесін сақтауға құқылы. Оператор Дербес деректерді және Деректерді Қазақстан Республикасының аумағынан тыс серверлерде сақтауға құқылы.
 4. 3.3. Оператор Пайдаланушының Дербес деректерін және Деректерін Қазақстан Пайдаланушының келісімінсіз келесі тұлғаларға беруге құқылы:
 5. 3.4. 1 мемлекеттік органдарға, оның ішінде анықтау және тергеу органдарына және жергілікті өзін-өзі басқару органдарына олардың дәлелді сұрау салуы бойынша;
 6. 3.5. 2 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған басқа да жағдайларда.
 7. 3.6. Оператор Дербес деректерді және Деректерді осы Құпиялылық саясатының 3.4-тармағында көрсетілмеген үшінші тұлғаларға келесі жағдайларда беруге құқылы:
 8. 3.7. Данные — иные данные о Пользователе (не входящие в понятие Персональных данных).
 9. 3.8. 1 Пайдаланушы осындай әрекеттерге өз келісімін берген болса;
 10. 3.9. 2 деректерді беру Пайдаланушының Сайтты пайдалануы немесе Пайдаланушыға қызмет көрсету шеңберінде қажет болса;
 11. 3.10. Оператор Дербес деректер мен Деректерді автоматтандырылған өңдеуді жүзеге асырады.

4. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ҚОРҒАУ

 1. 4.0. Оператор Заңнамаға сәйкес Дербес және өзге де деректерді тиісінше қорғауды жүзеге асырады және Дербес деректерді қорғау үшін қажетті және жеткілікті ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.
 2. 4.1. Қолданылатын қорғау шаралары сонымен қатар Дербес деректерді заңсыз немесе кездейсоқ қолға түсіруден, жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, таратудан, сондай-ақ үшінші тұлғалардың өзге де заңсыз әрекеттерінен қорғауға мүмкіндік береді.

5. БАСҚА ЕРЕЖЕЛЕР

 1. 5.0. Осы Құпиялылық саясатына және Құпиялылық саясатын қолдануға байланысты туындайтын Пайдаланушы мен Оператор арасындағы қатынастарға Қазақстан Республикасының құқығы қолданылуы тиіс.
 2. 5.1. Осы Келісімнен туындайтын барлық ықтимал даулар Оператордың тіркелген жерінде қолданыстағы заңнамаға сәйкес шешілуі тиіс. Сотқа Жүгінер алдында Пайдаланушы міндетті сотқа дейінгі тәртіпті сақтауы және Операторға тиісті шағымды жазбаша түрде жіберуі тиіс. Шағымға жауап беру мерзімі 30 (отыз) жұмыс күнін құрайды.
 3. 5.2. Егер қандай да бір себептер бойынша Құпиялылық саясатының бір немесе бірнеше ережелері жарамсыз немесе заңды күші жоқ деп танылса, бұл Құпиялылық саясатының қалған ережелерінің жарамдылығына немесе қолданылуына әсерін тигізбейді.
 4. 5.3. Оператордың кез келген сәтте Құпиялылық саясатын Пайдаланушының алдын ала келісімінсіз біржақты тәртіппен өзгертуге (толық немесе ішінара) құқығы бар. Барлық өзгерістер Сайтқа орналастырылған сәттен бастап күшіне енеді.
 5. 5.4. Пайдаланушы қолданысқа енгізілген редакциямен танысу арқылы Құпиялылық саясатындағы өзгерістерді өз бетінше бақылауға міндеттенеді.
 6. 5.5. Осы Құпиялылық саясатына қатысты барлық ұсыныстар немесе сұрақтарыңызды info@akbarys.kz электронды мекенжайына немесе +7 705 790 48 56 телефонына жолдаңыз.